KEERTHANAS IN ALPHABETICAL ORDER KEERTHANAS BY COMPOSER

Composition Deity Composer Raga Lyrics
advaithAmrutha sAra Guru - Mahaperiyav C.S.Radhakrishnan madhyamAvathi languages-available
ayi janani mahEsaprANa Amba C.S.Radhakrishnan malahari
dharma sthApana thatparam Guru - Jayendra Sa C.S.Radhakrishnan amrithavarshiNi
kAmAkshi janani cha yasya Guru - Mahaperiyav C.S.Radhakrishnan amrithavarshiNi
srI chandrasEkha sivAthmajam E Vinayaka C.S.Radhakrishnan hamsadhwani languages-available
srI chandrasEkhara Vinayaka C.S.Radhakrishnan rAgamAlika
vijayEndra yathim sAntham Guru - Sankara Vij C.S.Radhakrishnan amrithavarshiNi