Composer C.S.Radhakrishnan Deity Guru - Sankara VijayEndra saraswathi Guru - Sankara VijayEndra saraswathi
Viruthams vijayEndra yathim sAntham Language Sanskrit
Raga amrithavarshiNi Thala ---
LYRICS SECTION