Composer C.S.Radhakrishnan Deity Guru - Mahaperiyava Guru - Mahaperiyava
Viruthams kAmAkshi janani cha yasya Language Sanskrit
Raga amrithavarshiNi Thala ---
LYRICS SECTION