Composer C.S.Radhakrishnan Deity Amba Amba
Viruthams ayi janani mahEsaprANa Language Sanskrit
Raga malahari Thala ---
LYRICS SECTION