Composer C.S.Radhakrishnan Deity Vinayaka Vinayaka
Viruthams srI chandrasEkhara Language Sanskrit
Raga rAgamAlika Thala ---
LYRICS SECTION