KEERTHANAS IN ALPHABETICAL ORDER KEERTHANAS BY COMPOSER

Composition Deity Composer Raga Lyrics
AnandAchE dOhI Panduranga Sant Thukkaram sindhu bhairavi
ANika dUsarE majha nAhi Panduranga Sant Thukkaram srOthaswini
aNuraNiya dhOkatA Panduranga Sant Thukkaram hindOLam
AthA kOTE dhAvE Panduranga Sant Thukkaram thilang
athAmthari jAya jAya jAi Panduranga Sant Thukkaram yaman kalyANi
avadhIcha thIrthE Panduranga Sant Thukkaram subha panthuvarALi
bETIlAgI paNdarinAthA Panduranga Sant Thukkaram malahari
bOlavA vittala pahAvA vittala Panduranga Sant Thukkaram malayamArutham
dEvA hOyina bikAri Panduranga Sant Thukkaram kApi
dhOkhE sArikhE sArikhE Panduranga Sant Thukkaram yaman kalyANi
gajAnana pAhi pArvathi bAla Panduranga Sant Thukkaram sowrAshtram
hariharA bEdha nAhIm Panduranga Sant Thukkaram rEvathi
hEmchi dAna dEgA dEvA Panduranga Sant Thukkaram kApi
jAlO AthA dAsa Panduranga Sant Thukkaram kApi
jAya jAya thU paNdarI Panduranga Sant Thukkaram valaji languages-available
jnAniyAcha rAjA guru Panduranga Sant Thukkaram sunAdavinOdini
krishNa mAji mAthA Panduranga Sant Thukkaram kalyANi
krupALu sajjana thumhI santh j Panduranga Sant Thukkaram sindhu bhairavi
nAma kEthAm uTa uti Panduranga Sant Thukkaram hindusthAn kApi
pathItha mI pApi zaraNa Panduranga Sant Thukkaram hindusthAn kApi