Composer Sant Thukkaram Deity Panduranga Panduranga
Abhang dEvA hOyina bikAri Language Marathi
Raga kApi Thala Adi
LYRICS SECTION