Composer Sant Thukkaram Deity Panduranga Panduranga
Abhang krupALu sajjana thumhI santh jana Language Marathi
Raga sindhu bhairavi Thala Adi
LYRICS SECTION