Composer Sant Thukkaram Deity Panduranga Panduranga
Abhang bOlavA vittala pahAvA vittala Language Marathi
Raga malayamArutham Thala Adi
LYRICS SECTION