Composer Sant Thukkaram Deity Panduranga Panduranga
Abhang gajAnana pAhi pArvathi bAla Language Marathi
Raga sowrAshtram Thala Adi thisra nadai
LYRICS SECTION