Composer Sant Thukkaram Deity Panduranga Panduranga
Abhang aNuraNiya dhOkatA Language Marathi
Raga hindOLam Thala Adi