KEERTHANAS IN ALPHABETICAL ORDER KEERTHANAS BY COMPOSER

Composition Deity Composer Raga Lyrics
AnirvachanIyam nAma vaibhavam Nama vaibhavam Krishna Premi Swmigal simhEndra madhyama
ariyinba nAmam aDiyEnukkEmam Nama vaibhavam Periyasami Thooran valaji
ArO nIyena vAyil adaittu nAn Nama vaibhavam Periyasami Thooran hEmavathi
AtAna pAduve anavarata Nama vaibhavam Purandara Dasa hamsAnandhi
Enna kadehayisuvathu Nama vaibhavam Purandara Dasa kunthaLa varALi
Harihara BEda DikkAram Nama vaibhavam Bodhendra Swamigal rAgamAlika
HariharAdvaita BhUshaNam Nama vaibhavam Bodhendra Swamigal rAgamAlika
JaparE harinAma rasanE Nama vaibhavam Krishna Premi Swmigal hindOLam
MUrthabrahma VivEkam Nama vaibhavam Bodhendra Swamigal rAgamAlika
Nama kirtane anudinamalvage Nama vaibhavam Purandara Dasa dhanAsrI
NAma RasAyanam Nama vaibhavam Bodhendra Swamigal rAgamAlika
nAma sankeerthanam puNyam Eva Nama vaibhavam Chittur S Subramanian vasantha
NAma SuryOdhayam Nama vaibhavam Bodhendra Swamigal rAgamAlika
NAma Tharangam Nama vaibhavam Bodhendra Swamigal rAgamAlika
NAmamritha RasOdhayam Nama vaibhavam Bodhendra Swamigal rAgamAlika
NAmArNavam Nama vaibhavam Bodhendra Swamigal rAgamAlika
naranAda mEle hari Nama vaibhavam Purandara Dasa nAdanAmakriya
Nivasathi rasanAyAm haririthi Nama vaibhavam Krishna Premi Swmigal kApi
PibarE nAma rasam Nama vaibhavam Krishna Premi Swmigal behAg
Rama mantrava japiso Nama vaibhavam Purandara Dasa jONpuri