Composer Purandara Dasa Deity Nama vaibhavam Nama vaibhavam
Keerthana AtAna pAduve anavarata Language Kannada
Raga hamsAnandhi Thala khanda chAppu