Composer Purandara Dasa Deity Nama vaibhavam Nama vaibhavam
Keerthana Rama mantrava japiso Language Kannada
Raga jONpuri Thala Adi
LYRICS SECTION