Composer Bodhendra Swamigal Deity Nama vaibhavam Nama vaibhavam
Grantham NAmArNavam Language Sanskrit
Raga rAgamAlika Thala jhampa