KEERTHANAS IN ALPHABETICAL ORDER KEERTHANAS BY COMPOSER

Composition Deity Composer Raga Lyrics
Alin kIzhamarnthu Guru - DakshiNAmur T.S.Krishnamurthy (Gurudasan) kalyANi
dakshiNAmUrthE namasthE raksha Guru - DakshiNAmur Badrachala Ramadas kharaharapriya
dakshiNAmUrthi swarUpam sankar Guru - DakshiNAmur C.S.Radhakrishnan sUrya
Dakshinamurtiye adi guruve aks Guru - DakshiNAmur Lalitha Dasar chakravAkam
dakSiNAmUrtE amUrtE Guru - DakshiNAmur Dayananda Saraswati ranjani
dakSiNAmUrtE namOstutE Guru - DakshiNAmur Indira Natesan Ananda bhairavi
dAsasthEham dakshiNAmUrthE Guru - DakshiNAmur T.S.Krishnamurthy (Gurudasan) ranjani
pArvai ontrE pOthumE dakshiNAm Guru - DakshiNAmur Chittur S Subramanian mAyAmaLavagowlai languages-available
sEvE anisaM dakshiNAmUrthim Guru - DakshiNAmur Chittur S Subramanian kalyANa vasantham
shrI guru dakSiNAmUrtE namOstu Guru - DakshiNAmur JayachAmarAja wodeyAr bhavapriya
srI dakshiNA mUrtE Guru - DakshiNAmur Muthuswamy Dikshithar sankarAbharaNam
SrI dakshiNA mUrtiM sadA Guru - DakshiNAmur Muthuswamy Dikshithar Atana
SrI dakshiNA mUrtimISam Guru - DakshiNAmur Muthuswamy Dikshithar phEnadyuthi
srI dakshinamurthim IdE aham Guru - DakshiNAmur Chittur S Subramanian shanmukhapriya
srI dakshiNAmUrththim Guru - DakshiNAmur Other thOdi