Composer JayachAmarAja wodeyAr Deity Guru - DakshiNAmurthy Guru - DakshiNAmurthy
Keerthana shrI guru dakSiNAmUrtE namOstutE Language Sanskrit
Raga bhavapriya Thala matya
LYRICS SECTION