Composer Muthuswamy Dikshithar Deity Guru - DakshiNAmurthy Guru - DakshiNAmurthy
Keerthana SrI dakshiNA mUrtiM sadA Language Sanskrit
Raga Atana Thala Khanda Eka
LYRICS SECTION