Composer C.S.Radhakrishnan Deity Guru - DakshiNAmurthy Guru - DakshiNAmurthy
Keerthana dakshiNAmUrthi swarUpam sankaram Language Sanskrit
Raga sUrya Thala Adi
LYRICS SECTION