Composer Lalitha Dasar Deity Guru - DakshiNAmurthy Guru - DakshiNAmurthy
Keerthana Dakshinamurtiye adi guruve akshayamana Language Tamil
Raga chakravAkam Thala jhampa
LYRICS SECTION