Composer Muthuswamy Dikshithar Deity Guru - DakshiNAmurthy Guru - DakshiNAmurthy
Keerthana srI dakshiNA mUrtE Language Sanskrit
Raga sankarAbharaNam Thala jhampa
LYRICS SECTION