Composer Badrachala Ramadas Deity Guru - DakshiNAmurthy Guru - DakshiNAmurthy
Keerthana dakshiNAmUrthE namasthE raksha Language Sanskrit
Raga kharaharapriya Thala misra chAppu
LYRICS SECTION