KEERTHANAS IN ALPHABETICAL ORDER KEERTHANAS BY COMPOSER

Composition Deity Composer Raga Lyrics
aditi putranE AdittanE Navagraha - surya Rukmini Ramani bEgada
Adityam Navagraha - surya Harikesanallur Muthiah Bhagavahar mAyAmaLavagowlai
bhAskaram saptAsvarUdham Navagraha - surya Ganapathi Sachchidananda kalyANi
Bhaskaraya Navagraha - surya Swarna Venkatesa Dikshithar bowLi
mAyAtheetha swarUpiNam Navagraha - surya Chittur S Subramanian senjurutti
namAmi sri sUrya nAarAyaNam Navagraha - surya Pappu Someswara Rao Dharmavati
navakolgalin muthal nayakan Navagraha - surya Jaya Rajamani Z---
saptAsvarUdham nakshatramAlam Navagraha - surya Ganapathi Sachchidananda sarasAngi
sUrya mUrtE Navagraha - surya Muthuswamy Dikshithar sowrAshtram