KEERTHANAS IN ALPHABETICAL ORDER KEERTHANAS BY COMPOSER

Composition Deity Composer Raga Lyrics
asurargaLil sirandavan vicitra Navagraha - kethu D.Pattammal keeravANi
Kethu Bajamyaham Navagraha - kethu Swarna Venkatesa Dikshithar nAttakkurunji
mahAsuraM ketum ahaM bhajAmi Navagraha - kethu Muthuswamy Dikshithar chAmaram
vedha sastharathil Navagraha - kethu Jaya Rajamani shanmukhapriya