KEERTHANAS IN ALPHABETICAL ORDER KEERTHANAS BY COMPOSER

Composition Deity Composer Raga Lyrics
abhinava vidyAtIrtham AshrayAm Guru - Abhinava Vi Meenakshi sutha Atana
sAradA pIta nilayam Guru - Abhinava Vi Haridoss Giri sindhu bhairavi