Composer Meenakshi sutha Deity Guru - Abhinava Vidyatheertha Guru - Abhinava Vidyatheertha
Keerthana abhinava vidyAtIrtham AshrayAmyaham Language Sanskrit
Raga Atana Thala rUpakam
LYRICS SECTION