COMPOSITION KEYWORDS

Search          Reset
RAGA DEITY
Composition Deity Composer Raga Lyrics
gaNanAtham smarAmi Vinayaka Akkarai S Sornalatha kanakAngi
karuNaikkadalE chandrashEkhara Guru - Mahaperiyav Akkarai S Sornalatha bagEsri
karuNaikkadalE kAmAkshi Amba Akkarai S Sornalatha sumanEsa ranjani
neeyE gathiyendru nambinOm ann Amba Akkarai S Sornalatha sarasAngi
parama shAnta chitta Siva Akkarai S Sornalatha rAgamAlika
sharaNam sharaNam chandrashEkh Guru - Mahaperiyav Akkarai S Sornalatha madhuvanthi
sucharitram parama pavitram Guru - Mahaperiyav Akkarai S Sornalatha sucharithrA