COMPOSITION KEYWORDS

Search          Reset
RAGA DEITY
Composition Deity Composer Raga Lyrics
karuNaikkadalE chandrashEkhara Guru - Mahaperiyav Akkarai S Sornalatha bagEsri
neeyE gathiyendru nambinOm ann Amba Akkarai S Sornalatha sarasAngi
sharaNam sharaNam chandrashEkh Guru - Mahaperiyav Akkarai S Sornalatha madhuvanthi