Composer Akkarai S Sornalatha Deity Siva Siva
Keerthana parama shAnta chitta Language Sanskrit
Raga rAgamAlika Thala Adi
LYRICS SECTION