KEERTHANAS IN ALPHABETICAL ORDER KEERTHANAS BY COMPOSER

Composition Deity Composer Raga Lyrics
akasa jalamu River - Ganga Ganapathi Sachchidananda vAsanthi
ganga ganga suraganga River - Ganga Ganapathi Sachchidananda kalyANa vasantham
gangA mArgam River - Ganga Ganapathi Sachchidananda hari kAmbhOji
gangAshtakam River - Ganga Sreedhara Venkatesa Ayyaval rAgamAlika
gangE mAM pAhi River - Ganga Muthuswamy Dikshithar jhinjoTi
jaya jaya guru jaya jaya River - Ganga Ganapathi Sachchidananda gowri manOhari
karuNa jUDavE River - Ganga Badrachala Ramadas sowrAshtram
kAshI kAshI gangA River - Ganga Ganapathi Sachchidananda mAyAmaLavagowlai
thunga tharangE gangE jaya River - Ganga Sadasiva Brahmendra kunthaLa varALi