Composer Muthuswamy Dikshithar Deity River - Ganga River - Ganga
Keerthana gangE mAM pAhi Language Sanskrit
Raga jhinjoTi Thala Khanda Eka
LYRICS SECTION