KEERTHANAS IN ALPHABETICAL ORDER KEERTHANAS BY COMPOSER

Composition Deity Composer Raga Lyrics
abIra gulAla udhaLItha ranga Panduranga Sant Chokha Mela mOhana kalyANi languages-available
adhika dEkhaNE tharI Panduranga Sant Jnaneshwar yaman kalyANi languages-available
ahO pANduranga pathItha pAvana Panduranga Sant Bhanudas karnataka sudha sa
Aja myA brahma pAhilE Panduranga Amrithrai Maharaj darbAri kAnada
Aji sOniyAchA dinu Panduranga Sant Jnaneshwar sindhu bhairavi
aji sOniyAchA dinu Panduranga Sant Chokha Mela ahir bhairav
ALavithA dhAv ghALI Panduranga Sant JanA bhAi jONpuri
AmhAm nAdhI vittalu Panduranga Sant Eknath misra kamas
AmhAm nAdhI vittalu Panduranga Sant Eknath Z---
AmhAm nakaLE jnAna Panduranga Sant Chokha Mela Z---
AmhI jAvE kavaNyA Panduranga Sant JanA bhAi Z---
amruthAhunI gOda Panduranga Sant Namdev AbEri
AnandAchE dOhI Panduranga Sant Thukkaram sindhu bhairavi
Anandam koLvOm Panduranga Chittur S Subramanian amrithavarshiNi
Ananya saraNa righa harila Panduranga Z---
ANika dUsarE majha nAhi Panduranga Sant Thukkaram srOthaswini
aNuraNiya dhOkatA Panduranga Sant Thukkaram hindOLam
Are are jnAna jhalasi Panduranga Sant Jnaneshwar Z---
AsA kasA dEvAchA dEva Panduranga Sant Eknath mOhana kalyANi
AthA kOTE dhAvE Panduranga Sant Thukkaram thilang