KEERTHANAS IN ALPHABETICAL ORDER KEERTHANAS BY COMPOSER

Composition Deity Composer Raga Lyrics
bRihaspatE tArA patE Navagraha - guru Muthuswamy Dikshithar Atana
kUwl Ainthavathu Navagraha - guru Jaya Rajamani Atana
Paripurna Kataksham Navagraha - guru Swarna Venkatesa Dikshithar reethigowLa