Composer Neela Ramamurthy Deity God God
Keerthana kAmAkSi karuNAkari Language -------
Raga karNAtaka sudha sAvEri Thala Adi
LYRICS SECTION