thrividha thApAsi hAraka        Sant Samartha Ramada        sankarAbharaNam