guru ke saman nahi        Ganapathi Sachchidan        kApi