mahAlakshmi thAyE varuvAyE        Dr.C.S.Venkitaramana        madhyamAvathi