rAdhayum kaNNanum        Dr.C.S.Venkitaramana        hamsAnandhi