kaNNanE ini jnAn ennu kANum        Dr.C.S.Venkitaramana        pushpalathikA