aruLmazhai pozhinthAi KaNNA        Dr.C.S.Venkitaramana        sUrya