pAdavaippathum nIyE         Dr.C.S.Venkitaramana        rAkEsri