paripAlayAsumAm sankari        Dr.C.S.Venkitaramana        lavangi