mAm pAhi srI rAra rAjEswari        Dr.C.S.Venkitaramana        madhyamAvathi