sAmagAna vinOdini        Dr.C.S.Venkitaramana        sAvEri