aharnisam AsrayE ambujEkshaNam        Dr.C.S.Venkitaramana        amrithavarshiNi