sankara bAlanE         Dr.C.S.Venkitaramana        nAttai