gaNanAtha gajamukham vandE        Dr.C.S.Venkitaramana        hamsadhwani