guru charaNam smarAmi        Dr.C.S.Venkitaramana        sankarAbharaNam