Sathguru nAtham sankarAchAryam        Chittur S Subramania        vasantha