ArAdhayAmi sathatham srI guru ramaN        Chittur S Subramania        kApi