SrI Sankara guruvaram        Maha Vaidyanatha Iye        nAgaswarAvaLi